MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Chia sẻ: meomayhaman

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản lấy lời khai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

 

  1. Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phc NAM BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm…. Tại…………………………………………………………………………... Tôi……………………….……….; Chức vụ……………………………………… Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ …………………………………….. Tiến hành lấy tờ khai của: Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ………………. Tên gọi khác……………………………………………………………………. Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ……… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………........................... ……………………………………………………………………………………… Chỗ ở:…………………………… …………………………………………… Nghề nghiệp:…………………… ………………………………………………….. Làm việc tại:……………………… ………………………..................................... Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số……………………………………
  2. cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp………………. Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… …………… Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ tai nạn lao động Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư quy như của pháp luật và nhận dưới đây:………… ký tên xác ………………......................……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HỎI VÀ ĐÁP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng ……..năm………….. Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận đưới đây. NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ KHAI (ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản