MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU

Chia sẻ: kisytrang

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản mở thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
____, ngày ____ tháng ____ năm ____


B IÊN B ẢN MỞ THẦU

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc _____ [Ghi thời điểm mở thầu] tại
____ [Ghi địa điểm mở thầu]

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư được
duyệt]

II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHĐT được duyệt]

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT:

1. Bên mời thầu: _____ [Ghi tên bên mời thầu]

2. Các nhà thầu mua HSMT: _____ [Ghi tên các nhà thầu mua
HSMT]

3. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa
chỉ các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định]
4. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: _____ [Ghi tên,
địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu]

IV. Thành phần tham dự lễ mở thầu _____ [Ghi tên các tổ chức, cá
nhân liên quan tham dự lễ mở thầu]

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU


Nhà
Nhà Nhà
TT Các thông tin chủ yếu ...
thầu
thầu A thầu X
B


Tình trạng niêm phong của HSDT
1
trước khi mở


Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) (1)
2


Bản gốc HSDT
3


Số lượng bản chụp HSDT
4


Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi
5 rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu
trong đơn dự thầu)


(1) Trường hợp bên mời thầu nhận được văn bản đề nghị rút HSDT của nhà thầu trước thời điểm
đóng thầu thì không mở HSDT của nhà thầu đó.
Nhà
Nhà Nhà
TT Các thông tin chủ yếu ...
thầu
thầu A thầu X
B


Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu
6
chưa trừ đi giá trị giảm giá, nếu có)


Giảm giá (nếu có)
7


Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực
8
của bảo đảm dự thầu


Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu
9
có)


10 Thời gian thực hiện hợp đồng


11 Các thông tin khác


C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (NẾU CÓ)

D. KÝ XÁC NHẬN

Lễ mở thầu kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu]

Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu __________
[Đại diện bên mời thầu, đại diện các nhà thầu, đại diện các cơ quan
liên quan tham dự lễ mở thầu ký]
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản