MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

Chia sẻ: meongo87

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu biên bản mượn sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

 

  1. Mã tài liệu: HC-01-BM07 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08 Họ tên người mượn:………………………………bộ phận:……………………………………….. Ngày mượn:……………………………………….Ngày trả:……………………………………… Mã số Loại tài liệu Tình trạng Stt Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 200 Nhân viên văn thư Trưởng phòng HC Người mượn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản