Mẫu biên bản nghiệm thu

Chia sẻ: vang_phanboi

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản nghiệm thu (Cơ quan thông tin đại chúng)

Nội dung Text: Mẫu biên bản nghiệm thu

Mẫu NT-4B/KNKNQG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------


BIÊN BẢN NGHIỆM THU
(Cơ quan thông tin đại chúng)
Căn cứ hợp đồng số /KN-HĐ ngày tháng năm 200 , giữa
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia và ...................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................


Hôm nay, ngày tháng năm 200 , chúng tôi gồm:

1. ĐẠI DIỆN BÊN A: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
QUỐC GIA
Ông: Phùng Quốc Quảng Chức vụ: Phó Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Thuận Chức vụ: Trưởng phòng TTTT
Địa chỉ cơ quan: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

2. ĐẠI DIỆN BÊN B: .............................................................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................... Chức vụ:....................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................... Chức vụ:....................................................................
Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................................................................

Căn cứ kết quả thực hiện, chúng tôi thống nhất đánh giá việc thực hiện hợp
đồng như sau:
I- Kết quả thực hiện:
Số Theo hợp Kết quả
Tên sản phẩm/chuyên mục Đơn vị tính Ghi chú
TT đồng thực hiện
Đánh giá theo các chỉ tiêu sau:

- Thời gian thực hiện .............................................................................................................................................................
- Địa bàn thực hiện (quay phim, chụp ảnh, thu thập nội dung…) ..............................................

........................................................................................................................................................................................................................

1
- Địa bàn phát hành (tỉnh, đơn vị…): .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
- Danh sách các tin, bài tuyên truyền về khuyến nông đã đăng năm 200 (có
danh sách kèm theo)

II- Kinh phí:
1- Kinh phí thực hiện: ..........................................................................................................................................................

2- Kinh phí hỗ trợ: ....................................................................................................................................................................
- Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã nhận: .....................................................................................................................
Viết bằng chữ: .........................................................................................................................................................................

- Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã chi: .........................................................................................................................
Viết bằng chữ: .........................................................................................................................................................................
III- Đánh giá chung: (Do bên A nhận xét)
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
IV. Kết luận:
- §ång ý ®­a vµo quyÕt to¸n:
- Kh«ng ®ång ý ®­a vµo quyÕt to¸n :
- Nh÷ng néi dung cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn:

Hai bên thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện và đề nghị cho quyết toán, thanh
lý hợp đồng.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.


ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
Thủ trưởng Cán bộ phụ trách Cán bộ phụ trách Thủ trưởng
(ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu)
2
DANH SÁCH TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ
KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ

ĐÃ ĐĂNG NĂM 200 TRÊN BÁO, ĐÀI, TẠP CHÍ ..............................................................................
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu số: )

Tên tin, bài tuyên truyền
STT Đăng trên số Ghi chú
về khuyến nông, khuyến ngư
Ngày tháng năm 200
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản