Mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chia sẻ: mattroi_thuytinh

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Nội dung Text: Mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

 

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------o0o------------------- ............., ngày.......tháng.......năm....... MÉu sè: 12­TBH BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC Quý....... năm .................. Của BHXH................................................................ Thành phần gồm có: - Đại diện BHXH................................................... Ông, Bà................................................................ - Đại diện BHXH................................................... Ông, Bà................................................................ Căn cứ vào báo cáo thu BHXH quý.......năm...............của BHXH.................................................... Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT các bên thống nhất xác định số liệu như sau: STT Chỉ tiêu Số báo cáo Số kiểm tra 1 2 3 4 1 Số người tham gia BHXH, BHYT BB 2 Quỹ lương đóng BHXH 3 Quỹ lương đóng BHYT 4 Tổng số phải thu BHXH, BHYT 5 Trong đó: kỳ trước chuyển sang + Thừa + Thiếu 6 Số tiền đã thu 7 Trong đó: Số tiền lãi chậm nộp 8 Số tiền chuyển kỳ sau Err:508 Err:508 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 1. Ý kiến của BHXH.................. 2. Ý kiến của BHXH.................. ĐẠI DIỆN BHXH ........ ĐẠI DIỆN BHXH ..........
  2. ..tháng.......năm....... MÉu sè: 12­TBH BUỘC ......................... ......................... ...................... ố liệu như sau: Chênh lệch 5=4-3 BHXH ..........
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản