Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
387
lượt xem
31
download

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 1 VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  ­ Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.......tháng.......năm..........của Chủ tịch Ủy  ban nhân dân .............................................................2  về bán nhà ở   thuộc sở  hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số :..................................... đường :................................................................................................................. Phường (xã, thị trấn) :.........................................quận........................ (huyện) ............................................................................................................................. ­ Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển  quyền sử dụng đất ở số :...................................../HĐ.MBNƠ.  Ngày.......................tháng.......................năm......................... của Công ty.........................................................................................................3 - Căn cứ biên lai thu  lệ phí trước bạ ngày :......................................................... của Chi cục Thuế quận ....................................................................................... Hôm nay ngày.......tháng..........năm ..............., tại Công ty quản lý nhà: ..........................................................................................................................3 Đại diện bên bán là Ông (Bà):.............................................................................. Chức vụ :..................................................................................................... Địa chỉ giao dịch :........................................................................................ Số điện thoại :.................................. Số Fax :............................................. Đại diện bên mua là Ông (Bà):.................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó.
  2. Chứng minh nhân dân số :...............do........................................................ cấp ngày : ............................tháng.......................năm............................... Địa chỉ thường trú :..................................đường......................................... phường (xã, thị trấn): ..........................................quận (huyện)............................ ­ Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở  thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên. ­ Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  cho bên mua nhà theo quy định.  ­ Bên bán nhà  sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch  Ủy ban nhân dân…………………..2 ký. ­ Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh  lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. ­ Biên bản này được lập thành ............bản: bên bán giữ ...........bản, bên mua  giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ. BÊN MUA BÊN BÁN (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản