MẪU BIÊN BẢN V/v họp xét chính sách tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng tại dự án

Chia sẻ: muananghe

Mẫu 08a/BT, HT và TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN V/v họp xét chính sách tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng tại dự án , thành phần dự họp gồm: * Đại diện Chính quyền địa phương phường (xã, thị trấn) ……………….: 1/. Ông (Bà):

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản