Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Chia sẻ: dangngocdao

Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

09/11/2009 // 2 phản hồi // Xem: 3 640 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0
Tên cơ quan chủ quản Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên đơn vị Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng …. năm 2008.

Biên bản

Đại hội công đoàn

Cơ quan  ……………………………

Nhiệm kỳ 2008 – 2010

Thời gian:   h sáng ngày …. tháng …. năm 2008.

Có mặt    :….  / …..

Vắng mặt  :  ….

Đại biểu :   
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Chủ tịch đoàn:   – Đ/c ……………………………………………………………

­ Đ/c ………………………………………………………….

Thư ký đoàn  :   ­ Đ/c ……………………………

­ Đ/c ……………………………

Nội dung hội nghị:

Phần I:
Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn 
nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2010”.

Phần II:

Đ/c ……………………………………. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ……….đọc báo cáo “ 
Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”.

Phần III:

Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phần IV :

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010:

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì

­ Báo cáo đề án nhân sự; xin ý kiến biểu quyết về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu BCH mới:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

+ ứng cử:

+ Đề cử:

+ Xin rút:

+ Xác định số lượng:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
+ Chốt danh sách ứng cử viên để bầu:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………

+ Giới thiệu Ban bầu cử  và Ban kiểm phiếu:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Phần V :

Đ/c ………………………….. thay mặt tổ thư ký thông qua  dự thảo “ Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2008 – 2010”.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

­ Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phần VI:  Kết quả bầu cử

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

­ Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Phần VII:    Phát biểu của đại biểu cấp trên.

Đ/c ………………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội 
nghị về 1 số vấn đề sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phần VII:   Đ/c …………………..tổng kết bế mạc.

Hôi nghị kết thúc lúc  ………………………… phút cùng ngày.

Thư ký hội nghị                Chủ tịch công đoàn                   Chủ tịch đoàn
Công đoàn ………………… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Công đoàn cơ quan………  
Độc lập  
   – Tự do – hạnh phúc
 
……….., ngày  …. tháng …… năm ……
Nghị quyết

Đại hội công đoàn

Cơ quan …………………………………….

Nhiệm kỳ 2008 ­2010
Ngày …………….cơ quan ……………………..tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 
………

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ………nhiệm kỳ ……, 
phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
Đảng uỷ, của Công đoàn cấp trên.

Đại hội đã thống nhất Quyết nghị như sau :

Quyết nghị

1­ Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……, 
phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….
2­ Mục tiêu phấn đấu cụ thể:

* Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước.

* 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công doàn phấn đấu tốt”, trong 
đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

*……..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

* …… đến ……..% cán bộ công chức đạt danh hiệu “ Người cán bộ công chức Trung 
thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”.

* …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “ Tổ Công đoàn tiên tiến”, trong đó có từ …… đến 
…….% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”.

* Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh.

3­ Đại hội đã bần ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan ……kê 
nhiệm kỳ …………..

4­ Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ………..căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây 
dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
T/M đoàn chủ tịch T/M thư ký đoàn
Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 943 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0


Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở


Các văn bản thành lập Công đoàn sở


(Trích Hướng dẫn số 703/HD­TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam V /v Hướng dẫn thị hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 96/2006/NĐ­
CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ v /v:  Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật lao 
động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp .

1/  CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương, người lao động tự do hợp pháp, không 
phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 
tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo qui định 
thì được gia nhập Công đoàn.

(Điều 1­ Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

2/ Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
xét, ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên Công đoàn. Khi đoàn viên ra khỏi Công 
đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2Ñ, Điều 3 
Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

* Trường hợp những nơi chưa thành lập CĐCS sẽ do Công đoàn cấp trên ra quyết định 
kết nạp đoàn viên.

3/ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ; các cơ quan Nhà 
nước; các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có 
sử dụng lao động là người Việt Nam…. được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành 
lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên (điểm a – Điều 16­ Chương III Hướng dẫn 
số 703/HD­TLĐ ngày 06/5/2009)
4/ Doanh nghiệp được thành lập, chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, 
Liên đoàn Lao động quận (gọi là Công đoàn cấp trên) có trách nhiệm thành lập tổ chức 
Công đoàn cơ sở theo qui định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 
động   và   tập   thể   lao   động   (khoản   1k­   Điều   3   ­Chương   I   Nghị   định   96/2006/NĐ­CP) 
DulieuphungnghiaDieu kien thanh lap cong doan.doc 2

5/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức Công 
đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời (khoản 1­ Điều 4­ 
Chương I Nghị định 96/2006/NĐ­CP).

6/ Công đoàn cấp trên (theo qui định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định 96/2006/NĐ­CP) 
nầy có thẩm quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời  (khoản 2 Điều 4­ 
Chương I Nghị định 96/2006/NĐ­CP)
Các bước thành lập Công đoàn cơ sở

04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 089 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0


Các bước tiến hành thành lập Công đoàn cơ sở như sau :

Điều kiện thành lập Công đoàn sở


Các văn bản thành lập Công đoàn sở


Bước 1: Thống nhất với chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp:

1/ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ….. tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt 
Nam, trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị, kết 
nạp đoàn viên, chọn nhân sự Ban Chấp Hành lâm thời CĐCS .

2/ Đối với những đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển 
sang, có đủ 5 đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia 
Ban Chấp hành lâm thời CĐCS.

Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 3 đến 5 người, đang làm việc tại 
doanh nghiệp, phải là những đoàn viên nhiệt tình, hiểu biết về công đoàn, có khả năng 
vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh, chị phụ trách tổ chức, kế 
toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết các 
nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động).

+ Ban Chấp hành lâm thời có 3 người gồm:

­ 1 người giữ chức vụ chủ tịch

­ 2 người là ủy viên (trong đó chọn 1 người phụ trách kiểm tra)

+ Ban Chấp hành lâm thời có 5 người gồm:

­ 1 người giữ chức vụ Chủ tịch

­ 1 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch

­ 3 người còn lại là ủy viên

3/ Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân 
sự của Ban Chấp hành lâm thời CĐCS thì đề cử thêm 3 người tham gia vào ủy ban Kiểm 
tra lâm thời (gồm 1 người ủy viên trong Ban Chấp hành lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm 
và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên).

4/ Đối với CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì đề cử 1 anh, chị trong Ban Chấp hành lâm thời 
kiêm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra.

Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS bao gồm:

1 Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đại diện tập thể lao động ký và có xác nhận 
thông qua chủ doanh nghiệp.

2 Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của mổi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu 2×3 và ghi tên 
phía sau ảnh).

3 Danh sách CNLĐ của doanh nghiệp, lao động có đơn gia nhập Công đoàn đề nghị kết 
nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cũ từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung 
1 danh sách . Nếu người nào có đơn gia nhập thì đánh chéo vào ô đơn gia nhập, người 
nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên.

4/ Danh sách trích ngang các Uỷ viên BCH lâm thời CĐCS.

5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có trên 30 đoàn viênn).

6/ Bản sao giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc
Giấy phép Đầu tư đối với những đơn vị có vốn nước ngoài.

Tất cả văn bản trên gửi về cho Liên đoàn Lao động ………

Bước 3: Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận 1 ra quyết định kết nạp đoàn

viên, thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị

thành lập CĐCS)

Bước 4: Tổ chức lể công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS

Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS phải tổ chức 
lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS để công bố quyết định. Nội dung buổi lễ, thời 
gian dự kiến khoảng 30 đến 45 phút bao gồm một số nội dung sau:

1/ Chào cờ – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2/ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn, trao thẻ đoàn viên,

gắn huy hiệu Công đoàn.

3/ Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời.

4/ Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên.

4/ BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, động 
viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt 
động.

5/ Phát biểu của chủ doanh nghiệp.

6/ Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1.

7/ BCH lâm thời tiếp thu – Bế mạc.

Bước 5:

Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ 
CĐVN cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị, nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công 
đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập Công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS 
sẽ xem xét, ra quyết định kết nạp đoàn viên, cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn 
Lao động quận 1.
Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở

04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 787 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0


Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở


Điều kiện thành lập Công đoàn sở


CÔNG TY: ………………………………….         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

ĐỊA CHỈ : …..………………………………..                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

(V/v: Thành lập Công đoàn cơ sở)                        ……, ngày … tháng …năm 200……

Kính gửi :   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ………..

­ Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………….., do Sở Kế 
hoạch Đầu tư Thành phố cấp ngày ……../………/……….

­ Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công 
đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ­CP ngày 14/9/2006 của Chính 
phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn 
lâm thời tại doanh nghiệp.

Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh:………………………………………………

­    Tại số nhà …………. đường ………… phường ………………… Quận….TP………….

­    Số Điện thoại : ……………………………………;

­   Có số lao động là …………………… người.

Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động, Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao 
động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận 1 cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công 
đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho 
doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
Mong các đồng chí sớm giải quyết.

Trân trọng kính chào !
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                      ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

**********************************************************************************

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:   BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG………….

Tôi tên :  …………………………        Giới tính :           Nam         Nữ

Ngày sinh:        ……… /………/……………     Dân tộc : ……………  Tôn giáo : …………

Hiện ngụ tại : ………………………………………………………………………………

Hộp thư (email) : …………………………………………     Điện thoại : ………………

Trình   độ   :            –   Học   vấn   :        ………………………             –   Chuyên   môn   : 
…………………

­ Tin học :         ………………………            – Ngoại ngữ :  ……………………

­ Lý luận Chính trị :       Cao cấp  / Trung cấp /    Sơ cấp

Là Đảng viên : Có / Không

Nghề nghiệp – Chức vụ :  …………………………………………………………………

Tên đơn vị :      …………………………………………………………………………………
Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm 
đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ……. để xin được kết nạp vào tổ 
chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi hứa sau khi được kếp nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên 
Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn !

……………., ngày ……… tháng ……… năm 200….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

CÔNG TY: ………………………………………………

ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….

ĐT/FAX : ……………………………………………….

DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Ngày sinh Trình độ

Chuyên Chức vụ Đảng Tôn Đơn xin
STT Lý luận Dân tộc Địa chỉ
Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn công tác viên giáo gia nhập
chính trị
nghiệp vụ
**************************************************************** 

CÔNG TY: ………………………………………………

ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….

ĐT/FAX : ……………………………………………….

WEBSITE : …………………………………………….
DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

Ngày sinh Trình độ

Chuyên Chức vụ Đảng
STT Lý luận Dân tộc Tôn giáoĐịa chỉ
Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn công tác viên
chính trị
nghiệp vụ
ĐẠI  DIỆN NGƯỜI  SỬ  DỤNG  LAO  ĐỘNG               ĐẠI  DIỆN  TẬP  THỂ  NGƯỜI  LAO 
ĐỘNG

(Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

CÔNG TY : ………………………………………………………………………….

ĐỊA CHỈ : ………..………………………………………………………………….

ĐT/FAX : .…………………………………………………………………………….

WEBSITE : .…………………………………………………………………………

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI

Ngày sinh Trình độ

Chuyên Chức vụ
STT Lý luận Đảng viên Dân tộc Tôn giáo
Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp công tác
chính trị
vụ
ĐẠI  DIỆN NGƯỜI  SỬ  DỤNG  LAO  ĐỘNG               ĐẠI  DIỆN  TẬP  THỂ  NGƯỜI  LAO 
ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG …………         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS : ……………………                            Độc lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :  /QĐ­CĐCS                         …., ngày …….. tháng …….. năm 200….
QUYẾT ĐỊNH

( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn )

BAN CHẤP HÀNH CĐCS ………………………………………………………..…………..

­ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X

­   Căn  cứ   vào quyết định  số  ………………………………   ngày  …….   tháng  …….  năm 
…………… của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc công nhận Ban 
Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………………………………………..

­  Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm 
việc  tại cơ quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công 
đoàn cơ sở …………………………………………………. (theo danh sách đính kèm), kể 
từ ngày ……… tháng ……… năm ………….

Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ 
theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Quyết định 
có hiệu lực kể từ ngày ký.
TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH

­ Như điều 3;

­ Lưu .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản