MẪU BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Chia sẻ: vitconhamchoi

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu biên bản số 01b

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mẫu biên bản số 01b


TÊN CƠ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
QUẢN(1) NAM
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ---------------
-------


Số: ……./BB-VPHC
BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Hôm nay, ngày … tháng … năm …………… tại: ................................ ................

Tôi: ………………………………… Cấp bậc, chức vụ: ................................ ......

Đơn vị: ................................ ................................ ................................ .................

Tiến hành lập biên bản VPHC đối với ông (bà)/tổ chức: ................................ .......

................................ ................................ ............... Sinh ngày: …../…./………….

Nơi cư trú (địa chỉ của tổ chức): ................................ ................................ ...........

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ................................ ................................ .......
Phương tiện: Biển số ……………….., trọng tải …………….. tấn, hành khách,
công suất máy ….. mã lực.

Hồi ….. giờ ….. ngày …./…../……….. Tại (địa điểm): ................................ ........

đã có hành vi vi phạm: ................................ ................................ .........................

................................ ................................ ................................ ..............................

................................ . quy định tại Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày / /2011.

Tình tiết giảm nhẹ: ................................ ................................ ...............................

Tình tiết tăng nặng: ................................ ................................ ..............................

Chứng cứ vi phạm (trường hợp phải có): ................................ ..............................

Đại diện chính quyền cơ sở hoặc 02 người chứng kiến (trường hợp phải có):

1. ………………………….. Địa chỉ (chức vụ): ................................ ...................

2. …………………………. Địa chỉ: ................................ ................................ ....

Ý kiến của người chứng kiến (nếu có): ................................ ................................ .

Ý kiến của người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm: ................................ ...............

Người (hoặc đại diện tổ chức) bị thiệt hại: ……………………….. Địa chỉ: .........

…………………. và ý kiến (nếu có): ................................ ................................ ...

Các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm việc xử lý vi phạm (nếu có): ..........................

................................ ................................ ................................ ..............................
Ngoài ................................ ................................ chúng tôi không tạm giữ gì khác.

Yêu cầu ông (bà) ………………………………. có mặt lúc …………. giờ …
ngày …/…/…….

tại ................................ ................................ ......... để giải quyết vụ việc vi phạm.

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, không ai có ý kiến
gì khác và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản, có nội dung và
giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; 01
bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính.
NGƯỜI (HOẶC NGƯỜI (HOẶC ĐẠI NGƯỜI NGƯỜI LẬP
DIỆN TỔ CHỨC) BỊ CHỨNG BIÊN BẢN
ĐẠI DIỆN TỔ
(Ký, ghi rõ họ
CHỨC) VI THIỆT HẠI (nếu có) KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên) tên)
PHẠM (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ
tên)


____________

1
Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập th ì chỉ cần ghi Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …., huyện, thành phố thuộc
tỉnh…, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản