MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Chia sẻ: quadau_haudau

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày ….. tháng ….. nă m 20……

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Dự án:.......................................................................................................................

Địa điểm:............................................................................................................................

I. THÀNH PH ẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư:

Chức vụ:
- Ông (Bà):

2. Tư vấn giám sát (nếu có):

Chức vụ: Cán bộ giám sát.
- Ông (Bà):

3. Tư vấn Thiết kế (nếu có):

Chức vụ: Cán bộ Thiết kế.
- Ông (Bà):

4. Đơn vị thi công:

Chức vụ: Phụ trách thi công
- Ông (Bà):

5. Đơn vị lập hồ sơ sự cố (nếu có):
Chức vụ: Cán bộ lập hồ sơ
- Ông (Bà):

II. NỘI DUNG:

.................................................................................................... ...........................................

.................................................................................................... ...........................................

................................................................................... ............................................................

.................................................................................................... ...........................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................... ............................

.................................................................................................... ...........................................

.................................................................................................... ...........................................

III. KẾT LUẬN:

.................................................................................................... ...........................................

.............................................................. .................................................................................

.................................................................................................... ...........................................

...............................................................................................................................................
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ SỰ CỐ
TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản