Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Chia sẻ: lucmoiiu

Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN XỬ LÝ VI PHẠM ------Số: ………/BBKT BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008;

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản