MẪU BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM

Chia sẻ: titihaudau

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp có thu năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, Ngày ……..tháng …… năm 200….


BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 20……


Dự toán thu sự nghiệp Dự toán chi thường xuyên

Chi
Chi NSNN
Phí, lệ TX
Tổng
Thu Chi
phục cấp
Thu sự phục
phí
Số số đơn
sản vụ hoạt chi
Tên đơn vị Tổng phần Tổng
nghiệp vụ
TT vị sự
xuất động
công thường
số để lại số nhiệm
khác
nghiệp
dịch vụ dịch
tác thu xuyên
chi vụ
(3*)
vụ
(2*) phí, lệ
được
(*1)
phí
giao

11=7-
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số

Đơn vị tự đảm
bảo toàn bộ chi
I
phí hoạt động
thường xuyên

Loại ……..
1
+ Đơn vị …….

Loại ……..
2
+ Đơn vị …….

Đơn vị tự đảm
bảo một phần
II chi phí hoạt
động thường
xuyên
Loại ……..
1
+ Đơn vị …….

Loại ……..
2
+ Đơn vị …….

Đơn vị sự
nghiệp kinh
phí hoạt động
III
do ngân sách
nhà nước bảo
đảm toàn bộ

Loại ……..
1
+ Đơn vị …….

+ Đơn vị ……..

Loại ……..
2
+ Đơn vị …….Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I
Người lập biểu

(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên)

Ghi chú:
- (1*): Cột 4 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 1 - cột 2).
- (2*): Cột 5 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 2 - cột 2)
- (3*): Cột 6 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 3 - cột 2)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản