Mẫu C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Chia sẻ: retcl83

Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Nội dung Text: Mẫu C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Mâu số C3-01/NS
̃
Không ghi vào (TT số 08/TT-BTC ngày 10/01/2013
khu vực này GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ của Bộ Tài chính)
Thanh toán  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  ́
Sô: ..........................
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Tên dự án:......................................................................................................................................................Mã dự án:.......................................
Chủ đầu tư:....................................................................................................................................................Mã ĐVQHNS:.................................
Tài khoản:........................................................Tại KBNN:.....................................................................................................................................
Mã cấp NS :.............................................Tên CTMT, DA:....................................................................................................................................
...........................................................................Mã CTMT, DA:...................................Năm NS:..................Số CKC HĐK.................................
Số CKC, HĐTH..................Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ..........................................................ngày…../……/…………..
Chia ra
Mã Mã Mã

ngành Thanh toán
Nội dung chư nguồn Tổng số tiền
ND Nộp thuế
KT cho ĐV
ơng
KT NSNN
hưởng
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+(8) (7) (8)
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................................................................
PHẦN KBNN GHI
..............................................................................................................................................................
Trong đó: Mã ĐBHC: ..............................
NỘP THUẾ: 1. Nộp thuế:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):.................................................................................................................... Nợ TK: ....................................
Mã số thuế:...............................................Mã NDKT:...........................Mã chương:................................ Có TK: ....................................
Nợ TK: ....................................
Cơ quan quản lý thu: .............................................................................KBNN hạch toán khoản thu: .....
Có TK: ....................................
.....................................................................................................................................................................
Nợ TK: ....................................
Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) : .............................................................................................................
Có TK: ....................................
.....................................................................................................................................................................
Nợ TK: ....................................
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Có TK: ....................................
Đơn vị nhận tiền:...............................................................................................Mã ĐVQHNS:..................
2. Trả đơn vị hưởng:
Địa chỉ: .......................................................................................................................................................
Nợ TK: ....................................
Tài khoản: .......................................................Tại KBNN (NH): ............................................................... Có TK: ....................................
Hoặc người lĩnh tiền mặt: ......................................................................................................................... Nợ TK: ....................................
Có TK: ....................................
CMND số: ..................................Cấp ngày:...........................Nơi cấp:.....................................................
Nợ TK: ....................................
Số tiền thanh toán cho nhà thầu (ghi bằng chữ): ....................................................................................
Có TK: ....................................
....................................................................................................................................................................
Bộ phận kiểm soátChủ đầu tư (Ban QL dự án)
Ngày..................tháng.................năm................ Ngày....... tháng....... năm.........
Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............
Người lĩnh tiền mặt
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, ghi họ tên)
36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản