Mẫu C3-04/NS Giấy nộp trả vốn đầu tư

Chia sẻ: retcl83

Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-04/NSGiấy nộp trả vốn đầu tưC3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Nội dung Text: Mẫu C3-04/NS Giấy nộp trả vốn đầu tư

Mâu số C3-04/NS
̃
Không ghi vào
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ
khu vực này của Bộ Tài chính)
Chuyển khoản  Tiền mặt  Số:.........................
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Đơn vị nôp/ người nộp: ..................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................
̣
PHẦN KBNN GHI
Tài khoản số: ......................................................................Tại KBNN: ......................................................
Tên dự án:............................................................................Mã dự án:........................Mã ĐBHC: ............. Phân hệ:
Chủ đầu tư:......................................................................................Mã ĐVQHNS:....................................... 1) NợTK:
Có TK:
Tài khoản:........................................................Tại KBNN:............................................................................
Mã cấp NS:............. Số CKC, HĐTH.................. Tên CTMT,DA và hạch toán chi tiết: ............................. 2) NợTK:
Có TK:
...............................................................................Mã CTMT,DA và hạch toán chi tiết:..............................
Hoặc người nộp :...................................................................................................................................................................................................
CMND số:........................................................Cấp ngày: ................................Nơi cấp: .....................................................................................
1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm....................................... theo chi tiết dưới đây:

Mã Mã Mã
Nội dung Số tiền
nguồn
NDKT chương ngành KT
NSNN
Tổng cộng

2- Nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT ...............Mã CQ thu .........................Mã chương................

Tổng số tiền ghi bằng chữ....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Bộ phận kiểm soát Đơn vị nộp trả
Ngày..................tháng.................năm................ Ngày …. tháng …. năm ...….
Kiểm soát Phụ trách Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng
KBNN A ghi sổ ngày.............. KBNN B ghi sổ ngày……………….
Người nộp tiền
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày.......................
(Ký, ghi họ tên)
39
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản