Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản

Chia sẻ: pretty1

Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ Đ Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản