Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản

Chia sẻ: pretty1

Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ Đ Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài

Nội dung Text: Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản

Tên cơ quan (đơn vị)…………………..
Mã đơn vị:…………………………….


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ Đ
Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….…………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:……………….
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........Số đề n
Tiền lương tính Thời gian Số ngày nghỉ
STT Họ và tên Số sổ BHXH
hưởng BHXH đóng BHXH
Trong kỳ
A B C 1 2 3
I Khám thai
1
...
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu
1
....
III Sinh con, nuôi con nuôi
1
....
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai
1
....
Tổng cộng


Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu số: C 67a- HD
NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
..năm…….
mở tại:………….……………..………
rong đó nữ:………………..…………
…………....…………........…….……
Số:……….

Số đề nghị
Số ngày nghỉ
Chi chú
Số tiền
Luỹ kế từ đầu năm
4 5 D
Ngày……tháng…..năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Tên cơ quan (đơn vị)…………………
Mã đơn vị:…………………………….


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG C
Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….m
Tổng số lao động……..……...……………Tr
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………
Điều kiện tính Tiền lương tính
STT Họ và tên Số sổ BHXH
hưởng hưởng BHXH

A B C D 1
I Bản thân ốm ngắn ngày
1
...
II Bản thân ốm dài ngày
1
....
III Con ốm
1
....
Tổng cộng
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu số: C 66a- HD
AO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
Tháng…..quý…..năm…….
u tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
ố lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
uỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……
Số:……….

Số đơn vị đề nghị
Thời gian Số ngày nghỉ
Chi chú
đóng BHXH Luỹ kế từ đầu Số tiền
Trong kỳ
năm
2 3 4 5 E
Ngày……tháng…..năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
HD
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản