Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: tieuthuhophan

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Mẫu số: 07/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐĂNG K Ý
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: ..........................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh
chính: ...........................................................................................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp
………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi
……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương
pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính
thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng..... năm.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy
định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp
luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản