MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Chia sẻ: quadau_haudau

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nội dung Text: MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Thông tin và Truyền thông)

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch xây dựng TCVN:

ĐĂNG KÝ K Ế HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM: .........


T Lĩnh Tên Tổ chức Thời gian K inh phí dự kiến
Phương
T vực/Đối TCVN thức biên thực hiện
(triệu đồng)
xây soạn xây
tượng
TCVN dựng dựng dự
Bắt Kết Tổng NSN Nguồn
TCVN thảo
(b)
thúc số N khác
đầu
TCVN
( c)
Chuyên
1
ngành
thông tin và
truyền
thông


Lĩnh vực (a)
1.1

...


1.1 ........
.1
........


Lĩnh vực...
1.2


1.2 ........
.1


........


Ghi chú:

(a)
Lĩnh vực: ghi “Xuất bản”, “Bưu chính”, “Viễn thông”, “Công nghệ thông tin”,
-
“điện tử”...

(b)
Phương thức xây dựng TCVN: ghi “Xây dựng mới”, “Chấp nhận tiêu chuẩn quốc
-
tế”, “Sửa đổi, bổ sung”, “Thay thế”, kèm theo là thông tin cụ thể về tiêu chuẩn quốc tế
sẽ tham khảo hoặc chấp nhận; tiêu chuẩn quốc gia sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(c)
Tổ chức biên soạn : ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự
-
thảo TCVN (hoặc để trống nếu không đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo)

- Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo TCVN,
gửi kèm các Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo mẫu tại Phụ lục IV.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản