MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Chia sẻ: leethanhbinhf

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH.

Nội dung Text: MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….…………………

2. Mã số thuế:
3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

4. Mã số thuế: -
Thời điểm tính Thời điểm kết
Số CMND/ Quan hệ với
Stt Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế giảm trừ thúc giảm trừ
hộ chiếu ĐTNT
(tháng/năm) (tháng/năm)
1
2
3
...
...
Tổng cộng

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã
khai./.

……………… , ngày ………… tháng ………… năm ...……
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
40
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản