MẪU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: duahau0hat

MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Text: MẪU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
CHỨC NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


………, ngày … tháng … năm …
Số: /
ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………

1. Doanh nghiệp, tổ chức:................................ .................

2. Địa chỉ:................................ ................................ .........

3. Điện thoại:................................ ................................ ....

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..........................

5. Cơ quan cấp: ................................ ................................ Ngày cấp: .......................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ................................ ................................ .........

Đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài cụ thể như sau:
Thời
Trình độ chuyên môn gian làm
việc


Ngh
Số
Vị Mức Đăng

lượng
trí ký
lươn
Số Từ nhân
đang
Kinh
Số côn g tuyển
lượng đạ nhữn
làm
nghiệ
TT g trun mới
(ngườ i g Bắ
việc
m Kết
việ i) g (ngườ
họ ngàn Khá t
thú (ngườ
làm
c bình i)
c h đầ
c
i)
việc c
trở nghề u
(>=5
truyề

năm)
n n
thốn
g1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


12


….
Tổn x x x x x x x
g
Ngày tháng năm
Đại diện người sử dụng lao động
Nơi nhận:
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản