Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn

Chia sẻ: vitdonan

Tài liệu tham khảo về mẫu bản đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn.

Nội dung Text: Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------------
BẢN ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Tên đơn vị:…………………………………………………………………………...
Mã số thuế:…………………………………………………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………........
Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………….
Tài khoản số: ………………………………………………………………………..
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………..Fax:……………………………..
Vốn điều lệ (ghi theo số vốn đã góp đủ):
……………………………………………
Số lượng lao động: …………………………………………………………………..
Đơn vị chúng tôi xin đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị
định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về háo đơn bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010*TT-BTC ngày 28/9/2010
của Bộ Tài chính với nội dung (Đơn vị đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn nào
đánh dấu X vào ô trống và dự kiến số lượng sử dụng năm 2011) theo các phương
án sau:
1. Hóa đơn tự in (theo điều 6 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 6 Thông tư số
153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:…………..……….
…...số.
Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết
bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ.
2. Hóa đơn điện tử (theo điều 7 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 7 Thông tư
số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:…………..……..
……..số.
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch
vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Hóa đơn đặt in (theo điều 4, điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 6
Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:…………..
……...số.
Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ hoặc Cục thuế với doanh nghiệp nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định.
4. Hóa đơn mua của cơ quan thuế bán (theo điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-
CP, điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □
Số lượng phát hành năm
2011:……………..số.
Đơn vị chúng tôi xin thực hiện đầy đủ, đúng hình thức và nội dung theo
quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và
Thông tư số 153/2010*TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ./.
Ngày tháng năm
Giám đốc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản