MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 19A/LK

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

 

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 19A/LK Tên TVLK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK (Số dư chứng khoán tính đến ngày……………..) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Công ty/Ngân hàng…..xin gửi danh sách khách hàng tất toán tài khoản theo TVLK như sau: I. Thành viên lưu ký A Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD Số Tài khoản STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú Loại CK tại TVLK A HCCN TDCN HCCN TDCN 1 2 Tổng cộng II Thành viên lưu ký B Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD Số Tài khoản STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú Loại CK tại TVLK B HCCN TDCN HCCN TDCN 1 2 Tổng cộng … ngày…..tháng…….năm Tổng giám đốc/Giám đốc (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: * Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp.
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản