MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 19A/LK

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

 

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 19A/LK Tên TVLK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK (Số dư chứng khoán tính đến ngày……………..) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Công ty/Ngân hàng…..xin gửi danh sách khách hàng tất toán tài khoản theo TVLK như sau: I. Thành viên lưu ký A Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD Số Tài khoản STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú Loại CK tại TVLK A HCCN TDCN HCCN TDCN 1 2 Tổng cộng II Thành viên lưu ký B Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD Số Tài khoản STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú Loại CK tại TVLK B HCCN TDCN HCCN TDCN 1 2 Tổng cộng … ngày…..tháng…….năm Tổng giám đốc/Giám đốc (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: * Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản