MẪU DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2011

Chia sẻ: vit_momo

Ban hành kèm theo thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của chính phủ quy định những người là công chức ; Biểu số 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản