Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: tru_mua

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Nội dung Text: Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

  1. Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng DANH SÁCH T ẬP THỂ, CÁ NHÂN T HUỘC (ĐƠN VỊ…) ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (Kèm theo Tờ trình số: … ngày … tháng … năm … của …) Các danh hiệu thi đua Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể STT STT của cá nhân Chiến sỹ thi đua Ngành T ập thể lao động xuất sắc I III Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc Cờ thi đua Ngân hàng Nhà nước II IV Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Cờ thi đua của Chính phủ V Chi nhánh, Đơn vị… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 Các hình thức khen thưởng STT Bằng khen của Thống đốc I Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ II Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Huân chương các loại, các hạng III Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Huy chương IV Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Anh hùng Lao động V
  2. Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 NGƯỜI LẬP BIỂU T HỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản