Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: tru_mua

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Nội dung Text: Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng
DANH SÁCH T ẬP THỂ, CÁ NHÂN
T HUỘC (ĐƠN VỊ…) ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Tờ trình số: … ngày … tháng … năm … của …)
Các danh hiệu thi đua
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
STT STT
của cá nhân
Chiến sỹ thi đua Ngành T ập thể lao động xuất sắc
I III
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Chiến sỹ thi đua toàn quốc Cờ thi đua Ngân hàng Nhà nước
II IV
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Cờ thi đua của Chính phủ
V
Chi nhánh, Đơn vị…
1
Vụ, Phòng, Ban…
2
Các hình thức khen thưởng
STT
Bằng khen của Thống đốc
I
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
a b
của cá nhân
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
II
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
a b
của cá nhân
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Huân chương các loại, các hạng
III
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
a b
của cá nhân
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Huy chương
IV
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
a b
của cá nhân
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2
Anh hùng Lao động
V
Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể
a b
của cá nhân
Chi nhánh, Đơn vị…
1 Ông, (Bà)… 1
Vụ, Phòng, Ban…
2 ………….. 2


NGƯỜI LẬP BIỂU T HỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản