Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
6
download

Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh

  1. Phụ lục 2 Uỷ ban nhân dân xã, phường....... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Huyện, quận................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tỉnh, thành phố........................... ––––––––––––––––––––––– DANH SÁCH TRẺ EM Từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi Yªu cÇu cÊp (lần đầu), cÊp l¹i vμ ®æi ThÎ kh¸m bệnh, ch÷a bÖnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008) Nơi Họ tên CÊp CÊp §æi Ngày thường mẹ (cha (lần l¹i ThÎ Họ và tháng Giới trú/nơi hoặc đầu) Ghi STT tên năm tính đang người chó sinh sinh giám sống hộ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng céng Ghi chó: ThÎ thuéc ®èi t−îng nμo (cÊp lần đầu, cÊp l¹i, ®æi ThÎ) th× tÝch dÊu nh©n vμo cét ®ã ….., ngày…. tháng…. năm 200… TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản