MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM

Chia sẻ: thoigiandau

Mẫu số: 24a-CBH MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM Tháng …….. Năm …..... Đại diện chi trả xã (phường) ………………………. Quận (huyện) …………………………… I. Nguồn ngân sách nhà nước STT A Họ và tên B I. Hưu quân đội ….. Số sổ BHXH 1 Số thẻ ATM 2 Ký xác nhận 3 II. Hưu viên chức ….. …… II. Quỹ BHXH bắt buộc STT A Họ và tên B I. Hưu quân đội ….. Số sổ BHXH 1 Số thẻ ATM 2 Ký xác nhận 3 II. Hưu viên chức ….. ...

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM

Mẫu số: 24a-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….. Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
------- ---------------


DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG
QUA TÀI KHOẢN ATM
Tháng …….. Năm ….....
Đại diện chi trả xã (phường) ………………………. Quận (huyện) ……………………………
I. Nguồn ngân sách nhà nước
Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận
STT
A B 1 2 3
I. Hưu quân đội
…..


II. Hưu viên chức
…..


……


II. Quỹ BHXH bắt buộc
Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận
STT
A B 1 2 3
I. Hưu quân đội
…..


II. Hưu viên chức
…..


……


III. Quỹ BHXH tự nguyện
Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận
STT
A B 1 2 3
I. Hưu tự nguyện
…..
II. Tuất định suất cơ bản
…..


……


IV. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận
STT
A B 1 2 3
I. Trợ cấp thất nghiệp
…..


II. Hỗ trợ học nghề
…..


……
…., ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Giám đốc BHXH ….
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản