MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM

Chia sẻ: thoigiandau

Mẫu số: 24a-CBH MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM Tháng …….. Năm …..... Đại diện chi trả xã (phường) ………………………. Quận (huyện) …………………………… I. Nguồn ngân sách nhà nước STT A Họ và tên B I. Hưu quân đội ….. Số sổ BHXH 1 Số thẻ ATM 2 Ký xác nhận 3 II. Hưu viên chức ….. …… II. Quỹ BHXH bắt buộc STT A Họ và tên B I. Hưu quân đội ….. Số sổ BHXH 1 Số thẻ ATM 2 Ký xác nhận 3 II. Hưu viên chức ….. ...

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM

 

  1. Mẫu số: 24a-CBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….. Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM Tháng …….. Năm …..... Đại diện chi trả xã (phường) ………………………. Quận (huyện) …………………………… I. Nguồn ngân sách nhà nước Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận STT A B 1 2 3 I. Hưu quân đội ….. II. Hưu viên chức ….. …… II. Quỹ BHXH bắt buộc Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận STT A B 1 2 3 I. Hưu quân đội ….. II. Hưu viên chức ….. …… III. Quỹ BHXH tự nguyện Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận STT A B 1 2 3 I. Hưu tự nguyện …..
  2. II. Tuất định suất cơ bản ….. …… IV. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Họ v à tên Số sổ BHXH Số thẻ ATM Ký xác nhận STT A B 1 2 3 I. Trợ cấp thất nghiệp ….. II. Hỗ trợ học nghề ….. …… …., ngày … tháng … năm … Người lập biểu Giám đốc BHXH …. (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản