Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Chia sẻ: pretty1

Tên đơn vị:…………………………… Mã đơn vị:………………………………… Số ………. /……….. V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản