Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Chia sẻ: pretty1

Tên đơn vị:…………………………… Mã đơn vị:………………………………… Số ………. /……….. V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Nội dung Text: Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Tên đơn vị:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã đơn vị:………………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ………. /……….. TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200…
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi
ốm đau, thai sản và DS-PHSKKính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..……………………..
……………………………………………


-Căn cứ Công văn số ……………../HD-BHXH ngày ……………..của Bảo hiểm
xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng
BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;
-Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;
Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp
thời cho người lao động.
Tài khoản số:……………… ngân hàng …………………………………………..
Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ……………..


STT Diễn giải Đề nghị Được duyệt
của đơn vị

1 Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng …. …..

2 Kinh phí 2% để lại tháng ……………..

3 Số đề nghị tạm ứng bổ sung

Số tiền được duyệt bằng chữ (cơ quan BHXH ghi): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………..........................
...........................
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày …….tháng………năm………. Thủ trưởng đơn vị
Kế tóan trưởng Giám đốc (Ký, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản