Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Chia sẻ: falco

Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản