MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Chia sẻ: thoigiandau

Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận thực trạng về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương)

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận thực trạng về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để đăng ký
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày
03/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương)
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh
Bình Dương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘIHình thức đăng ký[1] Mua □ Thuê □ Thuê mua □Kính gửi[2]: ...........................................................................................................

Tên[3] tôi là:...........................................................................................................

Năm sinh:...........................................................................................................

CMND số.................................. , cấp ngày............tháng.............năm...................,

Nơi cấp...............................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................ ........... .... .... .... ... .......................

Đang làm việc □ Đã nghỉ chế độ □ Khác □

Nơi làm việc/công tác:..........................................................................................

Nơi ở hiện tại:.....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số........................................... tại:.........................................

..........................................................................................................................

Số thành viên trong hộ gia đình..............................................................................

Thu nhập bình quân[4] là.......................................triệu đồng/người/tháng (có Giấy xác
nhận về thu nhập của từng thành viên trong hộ kèm theo đơn này).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở
của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).
Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận thực trạng về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để đăng ký
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày
03/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương)
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ □

Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 10 m2 sử dụng/người □

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ nhà ở xã hội theo hình
thức[5]:................... tại dự án:....................................................................

............................................................................................................................ Tôi xin
chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội và cam
đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các nội dung đã kê khai./.


.........., ngày ....... tháng ......năm ........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản