MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Chia sẻ: tieulaubau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Kính gửi: - UBND xã, phường, thị trấn………………………….. - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (quận, thị xã)…….. - Sở Lao động – TB&XH tỉnh, TP……………………………………… Tôi tên là:……………………………….. Sinh năm:…………………………………….. Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………. Tôi là………………….của liệt sỹ………………………………………………………… Tôi làm đơn xin đề nghị được cấp lại bằng tổ quốc ghi công của liệt sỹ như sau: 1. Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:…………………… Quê quán: .……………………………………………………………………………….. Nhập ngũ:…………………………………..; Hy sinh:………………………………….. Số bằng TQGC …………………… Quyết định số:…………………….. Ngày tháng năm k ý quyết định…………………………………………… 2. Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:……………………
  2. Quê quán: .……………………………………………………………………………….. Nhập ngũ:……………………………………..; Hy sinh:……………………………….. Số bằng TQGC …………………… Quyết định số:…………………….. Ngày tháng năm ký quyết định…………………………………………… Nguyên nhân đổi lại bằng TQGC:………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… Đề nghị các cấp xem xét giải quyết. XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, TT) Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên)
  3. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản