MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Chia sẻ: suatuoi_tiettrung

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mẫu TP-CC-03

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

TP-CC-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ..........................

Sinh ngày............/............./..............Nơi sinh: ..................................

Chứng minh nhân dân số:.........................Ngày cấp........../........../..............

Nơi cấp: ..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày
........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ
chức hành nghề công chứng).
Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy
đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp
luật.
Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Xác nhận của Tổ
chức hành nghề
Người làm đơn
công chứng
(ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản