Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

2
8.403
lượt xem
257
download

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác

Lưu

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác
Nội dung Text

  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là:.................................................................................................. Sinh ngày:…………tháng………năm 19.... Quê quán:.................................................................................................. Hộ khẩu thường trú:................................................................................ Trình độ học vấn:..................................................................................... Trình độ chuyên môn:............................................................................... Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:..................... ................................................................................................................... Ngày, tháng, năm vào ngành:.................................................................... Quá trình công tác:.................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... …, ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - ……….. (Ký và ghi rõ họ tên) - ……….. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản