Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
4
download

Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

  1. Tên cơ sở ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- (Địa danh), ngày tháng năm 200… ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Kính gửi : Cục Thú y Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 2004; Căn cứ Qui chế đăng ký lưu hành thuốc thú y ban hành kèm theo Quyết định số ……../2007/QĐ-BNN ngày ….. tháng ….. năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tên cơ sở đề nghị : ……………………………………………………. Địa chỉ : ……………………………………………………………….. Số điện thoại : ………………………. Số Fax : ……………………… Email : ………………………………………………………………… Xin giải trình về những nội dung thay đổi trong giấy phép lưu hành như sau : TT Tên sản phẩm Số lưu hành Nội dung thay đổi, bổ sung Lý do 1. . .
  2. Chúng tôi xin gửi kèm theo giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp còn giá trị, những tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung. Kính đề nghị Cục Thú y xem xét, giải quyết. Nơi nhận : ĐẠI DIỆN CƠ SỞ - Như trên; (ký tên, đóng dấu) - Lưu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản