MẪU ĐƠN DỰ THẦU

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu dự thầu Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Nội dung Text: MẪU ĐƠN DỰ THẦU

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu dự thầu (Ban hành kèm theo Thông tư số 09
/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu số 1


TÊN NHÀ THẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN DỰ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________[ghi tên Bên mời thầu]

(sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu HSMT và văn bản sửa đổi HSMT số [ghi số của văn
bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu],
cam kết thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của HSMT với
tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo. Thời
gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày/tháng (ghi số ngày hoặc tháng phù hợp với
tổng tiến độ thực hiện tất cả các công việc của gói thầu nêu trong HSDT).

Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp
bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 34 Ch ương I và Điều 3
Chương IX trong HSMT.
HSDT này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____
tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm đóng thầu].
Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới
ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2. Trường hợp
tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm
cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu
này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu
được lựa chọn trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình bên mời
thầu bản sao được công chứng, chứng thực của các văn bản, tài liệu này. Trường
hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là
vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 41
Chương I của HSMT này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản