Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 47

1
775
views

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin bảo lưu kết quả

MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ
Nội dung Text

  1. ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH:…………………....... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---ooo--- ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ Kính gởi: ………………………………………………………………. Tôi tên là: …………………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….. Là sinh viên đang học năm thứ:…………….lớp:………………………………….. Ngành:……………………………….thuộc trường:……………………………….. Nay tôi xin bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy được ở văn bằng thứ nhất vào học kỳ:……. ……………………năm học:…………… (kèm theo đơn xin chuyển điểm: giấy chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm của trường cũ) STT MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ ĐIỂM GHI CHÚ 1. 2. 3. 4. 5. ….. …………….., ngày…..tháng….năm…. NGƯỜI LÀM ĐƠN Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản