Mẫu đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
13
download

Mẫu đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài

  1. Mẫ u s ố 1 : M ẫ u đ ơn x in đưa tà i liệu , mẫ u vậ t đ ịa chấ t và kh oáng sản r a n ước ng oà i Tên cơ q uan Cộ ng ho à x ã hội chủ nghĩa V iệ t Nam Số:.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v Đưa tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản ra ..., ngày ..tháng...năm 199.. nước ngoài Kính gửi: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 1. Tên tổ chức, cá nhân chủ đơn: 2. Trụ sở (hoặc nơi thường trú): Điện thoại: Fax: 3. Văn bản xác nhận nguồn tài liệu, mẫu vật địa chất: 4. Mục đích đưa tài liệu, mẫu vật địa chất ra nước ngoài (kèm theo các văn bản pháp lý liên quan). 5. Bản kê chi tiết tài liệu, mẫu vật. 6. Thời gian và địa chỉ đưa tài liệu và mẫu vật. 7. Tổ chức, cá nhân xin cam kết chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của nội dung đơn này. Thủ trưởng cơ quan (cá nhân) chủ đơn (Ký tên, đóng dấu) Mẫu vật và tài liệu đi kèm đơn: 1. Bản kê tài liệu (Mẫu số 2.A) 2. Bản kê mẫu vật (Mẫu số 2.B) 3. Các văn bản pháp lý liên quan 4. Hiện vật tài liệu và mẫu vật địa chất
Đồng bộ tài khoản