Mẫu đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: nntrung88

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân

Nội dung Text: Mẫu đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân dân quận, huyện............................... - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ):............. ................................................................................................................... 2. Chứng minh nhân dân số: .............. do ...................... …………….cấp ngày.......tháng……năm…… 3. Địa chỉ thường trú:…………………………………………….. ………………………………………………………………………… 4. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................... ......................................................................Điện thoại:......................... 5. Địa điểm khu đất xin được giao:......................................................... 6. Diện tích (m2) :..................................................................................... Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:…………………....lập ngày.......................................................... hoặc trích lục bản đồ địa chính số .................ngày...................của....... 7. Mục đích sử dụng đất:......................................................................... 8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):.................................. 9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:..................................................... 10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có):......................................................................
  2. ............................................................................................................... ..............,ngày...........tháng............năm............ Người xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên)
  3. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban 1 nhân dân thành phố. Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất. 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản