Mẫu đơn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chia sẻ: huyenmy2204

Biể mẫu tham khảo do nhà nước quy định

Nội dung Text: Mẫu đơn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….Ngày…tháng…năm… ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHÀ CHUNG CƯ Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố………………… Tôi tên là (viết bằng chữ in hoa):………………..Năm sinh: ............................................. CMND (hoặc.........................................) số:…….cấp ngày:………./……../..................... Hộ khẩu thường trú số ..........................Đường .................................................................. Phường (xã, thị trấn) .............................Quận (huyện): ...................................................... - Tên vợ (chồng) là:...........................Năm sinh: ............................................................. CMND (hoặc.........................................) số……..cấp ngày:……../…….../ ....................... Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: - Nhà số: ............................................Đường .................................................................. - Số nhà cũ (nếu có): .........................Đường .................................................................. Phường (xã,thị trấn): .............................Quận (huyện): ...................................................... Hồ sơ đính kèm bao gồm: 01......................................................................................................................................... 02......................................................................................................................................... Ý kiến trình bày thêm (nếu có): ............................................................................................................................................. Tôi cam kết những lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời tôi xin cam kết thực hiện đúng các qui định về QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHUNG TẠI ĐÔ THỊ. Ngày……..tháng…….năm………. Người đứng đơn ký tên (nếu là tổ chức thì do thủ trưởng ký tên, đóng dấu) Họ và tên:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản