MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

Chia sẻ: titihaudau

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

 

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ……… ……… ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ Kính gửi:…………………………………………………..……………. Tôi tên là:…………………… …………………………………….. Trình độ chuyên môn:…… …………………………………………….………………... Đã công tác trong ngành y tế từ ngày………tháng…..năm……đến ngày…..…..tháng… năm………….tại:…..…………………………………………………………..………… Tôi làm đơn xin lãnh đạo đơn vị cho tôi được hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ. Tôi xin cam kết thực hiện tốt 12 điều y đức đối với cán bộ công chức ngành y tế; chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc cũng như các quy định khác của cơ quan đã đề ra. Bình phước, ngày………tháng……….năm……… Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản