Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Chia sẻ: trinh_thi_thuy_van

Tài liệu tham khảo về Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học khoa Sư phạm trường đại học Cần Thơ.

Nội dung Text: Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Biểu
6/T
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA SƯ PHẠM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ MÔN:................................
Cần Thơ, ngày .......tháng....... năm 200

DỰ TRÙ CHI PHÍ THỰC TẬP MÔN HỌC

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa

- Họ và tên:........................................................................................., MSCC:
- Nội dung công việc:
+ Dạy thực tập môn học: .................................................................................
+ Lớp thực tập:................................................................
+ Số sinh viên:....................................., Số nhóm:.....................................
+ Ðịa điểm thực tập:.......................................................................................................
+ Thời gian thực tập:.từ ngày ........................................đến ngày...................................
+ Số buổi thực tập:.............................
+ Cán bộ hướng dẫn:................................................................................................
+ Tên các bài thực tập của môn học:
1.
2.
3.
4.

I PHẦN DỰ TRÙ KINH PHÍ (HÓA CHẤT, VẬT TƯ, MẪU VẬT)

TT Tên hóa chất, vật tư, mẫu ÐV Số Ðơn giá Thành Tỷ lệ Ghi
vật tính lượng tiền thu hồi chú
/ lớp (nếu
có)
I .HÓA CHẤT
1
2
3
II. VẬT TƯ TIÊU HAO:
1
2
3
III. MẪU VẬT
1
2
31
II. CHI PHÍ TÀI XE, ÐI LẠI (Nếu có thực tập ngoài trường)
- Chi phí tiền trạm cho cán bộ:……………………………………………
- Chi phí thuê tàu xe cho sinh viên đi về của lớp thực tập:…………………………
- Chi phí thuê mướn chổ trọ:……………………………………………..
- Công tác phí của Cán bộ hướng dẫn:……………………………………….
- Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ thuyết minh tại cơ sở thực tập:……………….
- Chi phí mua mẫu vật, vật liệu thu mẫu:………………………………………
- Chi phí thuê ghe, tàu thu mẫu vật:……………………………………………

- Tổng chi phí thực tập ngoài trường:………………………………

TỔNG CỘNG CHI PHÍ DẠY THỰC TẬP MÔN HỌC:
- Chi phí hóa chất:………………………………………………………
- Chi phí vật tư tiêu hao:……………………………………………….
- Chi phí mẫu vật:………………………………………………………
- Chi phí thực tập ngoài trường:………………………………………….

TỔNG CỘNG:…………………………………………..
(Viết bằng chữ:.........................................................................................................)
KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN:.............................. Người lập dự toán
GHI CHÚ:
- Dự trù chi phí thực tập môn học (trừ dụng cụ thí nghiệm lập dự trù riêng theo học
kì) được Khoa duyệt, nhân viên PTN gửi 1 bản chính cho P.Tài vụ để tạm ứng tiền mua
mẫu vật, vật liệu; 1 bản gửi cho P.QTTB để theo dõi kiểm tra và thanh toán; 1 bản COPY
cho công ty, cửa hàng để cung cấp hóa chất.
- Phòng QTTB căn cứ vào kí nhận hóa đơn đối chiếu với bản dự trù thực tập, lập
thủ tục thanh toán chung cho các đơn vị trong trường.
2
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản