MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Chia sẻ: jolie

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm sử dụng tại Công an Phường ( xã).

Nội dung Text: MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

BM.08.17
15.05.2004 BM.08.01
15.05.2004
CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM
̣ ̣ ̃ ̣
Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc
̣ ̣ ̣ ́́ ́ ̣ ̣ ̉
GIÂY XAC NHÂN HANH KIÊM
Kinh gởi: Công an Phương ( Xã ) : .......................................................................
́
̣ ̣
Quân ( Huyên) : .....................................................................................


Tôi đưng tên dươi đây la: .............................................................................................................................
̀

̀ ́
Ngay, thang, năm sinh : .............................................................................................................................

Nơi sinh : ....................................................................................................................................................

́ ̣
Quê quan: ..........................................................................................Dân tôc: .............................................

Địa chỉ thương tru: .......................................................................................................................................
́

Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiêu
́ : .............................................................................................................................

́ ̀ ̣
Câp ngay: ................................................... Tai : ..........................................................................................

Ban thân tôi châp hanh tôt phap luât cua nhà nươc và cac quy đinh tai đia phương.
̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣

Nay tôi lam đơn nay xin cac câp có thâm quyên xac nhân để tôi đươc bổ tuc hồ sơ xin viêc tai Công
̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣
ty ................

̀ ́
Ngay . . . thang . . . năm 200. .

Xac nhân cua đia phương
́ ̣ ̉ ̣ Kinh đơn
́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản