MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: titihaudau

( Tên cơ quan chủ quản) (...Tên đơn vị ...) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: . . . . . Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . . Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... ) Tôi là . . . . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . . Bộ phận công tác . . . ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản