MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: titihaudau

( Tên cơ quan chủ quản) (...Tên đơn vị ...) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: . . . . . Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . . Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... ) Tôi là . . . . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . . Bộ phận công tác . . . ....

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

( Tên cơ quan chủ quản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(...Tên đơn vị ...) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------Số: . . . . .
GIẤY BIÊN NHẬN

Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp

Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . .

Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )

Tôi là . . . . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . .

Bộ phận công tác . . . . . . . .

Đã nhận của ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...... ...

Các Tài liệu sau đây:

1. Đơn . . . . . . . . . . đề ngày ..........tháng .......năm....... có .........trang.

2 Các tài liệu kèm theo đơn gồm có ............số trang...........
......... ............... ............... ............... ............
... .....

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..... ...

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .......

Biên nhận này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Lập tại........ngày......tháng......năm.......NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN

(ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản