MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: doimattuhu

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

 

  1. Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:.............................................................................................................. Số tiền là: ........................................................................................................ Bằng chữ:........................................................................................................ Về việc:........................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:............................................................................................................ Số tiền là: ..................................................................................................... Bằng chữ:...................................................................................................... Về việc:......................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản