Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
702
lượt xem
60
download

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN
Nội dung Text

  1. Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:.............................................................................................................. Số tiền là: ........................................................................................................ Bằng chữ:........................................................................................................ Về việc:........................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:............................................................................................................ Số tiền là: ..................................................................................................... Bằng chữ:...................................................................................................... Về việc:......................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên
Đồng bộ tài khoản