Mẫu giấy chứng nhận giữ di chúc

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
126
lượt xem
12
download

Mẫu giấy chứng nhận giữ di chúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận giữ di chúc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận giữ di chúc

  1. SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (THÀNH PHỐ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... --------------------------- …, ngày … tháng … năm …. Số: ........... /CC GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC 1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm......... Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc.......giờ........, ngày.........tháng............năm.................., tại Phòng Công chứng số...............có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:.........…....................lập ngày...........tháng…….năm...…, được...................................... chứng nhận ngày............số............... về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà. Ông/Bà......................................................................................................, đã yêu cầu Phòng Công chứng số......................... lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu cầu: 1. Ông/Bà: ...................................................................................................... Địa chỉ thường trú: ................................................................................................ 2. Ông/Bà: ...................................................................................................... Địa chỉ thường trú: ........................................................................................ 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. 3. Ông/Bà: ...................................................................................................... Địa chỉ thường trú: ........................................................................................ 4. Ông/Bà: ...................................................................................................... Địa chỉ thường trú: ........................................................................................ NGƯỜI YÊU CẦU PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........... (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản