MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
218
lượt xem
21
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

  1. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) (Tên tổ chức chứng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nhận)……. NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……../CLPH GIẤY CHỨNG NHẬN Sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ Quyết định số……/2011/QĐ-UBND ngày…/…/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ hợp đồng chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng số…............…, ngày …/…/…
  2. Căn cứ kết quả kiểm tra công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình ……………………………………………………………………………………… (Tên tổ chức chứng nhận) ........... CHỨNG NHẬN (Tên công trình hoặc hạng mục công trình chứng nhận)…..................................…… thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:………………………………......................... xây dựng tại ……………………………........................................................................ đảm bảo sự phù hợp về chất lượng công trình theo quy định hiện hành. Lào Cai, ngày … tháng … năm … Chức danh người đại diện theo pháp luật của tổ chức chứng nhận (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản