Mẫu giấy công tác

Chia sẻ: audi8x

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy công tác có xác nhận của đơn vị nơi đến liên hệ công tác

Nội dung Text: Mẫu giấy công tác

 

  1. TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ____ tháng____ năm 20_____ MẪU GIẤY CÔNG TÁC Đơn vị liên hệ công tác: ____________________________________________________________ Địa điểm công tác: ____________________________________________________________ Ngày, giờ đến liên hệ công tác: Ngày liên hệ Giờ Họ tên cán bộ Xác nhận của đơn vị liên hệ công tác TT công tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản