Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu giấy công tác

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 133

0
1.026
views

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy công tác có xác nhận của đơn vị nơi đến liên hệ công tác

Mẫu giấy công tác
Nội dung Text

  1. TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ____ tháng____ năm 20_____ MẪU GIẤY CÔNG TÁC Đơn vị liên hệ công tác: ____________________________________________________________ Địa điểm công tác: ____________________________________________________________ Ngày, giờ đến liên hệ công tác: Ngày liên hệ Giờ Họ tên cán bộ Xác nhận của đơn vị liên hệ công tác TT công tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đồng bộ tài khoản