MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Chia sẻ: hayateuw125

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng
tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN Mẫu số: 01/MTK

VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ..................................................................................................................

Tên đơn vị: .............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ..................................... Mã ĐVQHNS...........................................................

Do cơ quan: ........................................................................................Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ............................................................................................... Điện thoại: ...............................

Họ và tên chủ tài khoản:
....................................................................................................................................
..........................

Quyết định bổ nhiệm: Số............................ngày....... tháng..........năm...................... ..........................

CMND số: ...................... Cấp ngày ... tháng .... năm ........ Nơi cấp:..................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ...........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................................................

Để giao dịch về: .....................................................................................................................................

Mẫu chữ ký:
T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng
tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai


Chủ tài khoản Kế toán trưởng

Họ tên: 1 Họ 1
......................... .................................... tên:........................... ....................................

Chức vụ: 2 2
....................... ................................... ....................................


Người được uỷ Người được uỷ
quyền quyền
1 1
Họ tên: .................................... Họ tên: ....................................
......................... .........................
2 2
Chức vụ: .................................... Chức vụ: ....................................
....................... .......................


Người được uỷ Người được uỷ
quyền quyền
1 1
Họ tên: .................................... Họ tên: ....................................
......................... .........................
2 2
Chức vụ: .................................... Chức vụ: ....................................
....................... .......................


Người được uỷ
quyền
1
T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng
tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Họ tên: ....................................
.........................
2
Chức vụ: ....................................
.......................


Mẫu dấu: (1) (2)
Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho
bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đăng ký trên.
............, ngày....... tháng....... năm ........

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu)
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng
tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Mã tài khoản kế toán:.................................. Tên tài khoản kế
toán.................................................

Mã cấp NS:.................................................. Mã ĐVQHNS:......................... .........................................

(Trong đó:
...................................................................................................................................

....................................................................................................................................
................

....................................................................................................................................
................

Ngày bắt đầu hoạt động: ........................................................................................................................

Có giá trị đến ngày: ................................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Duyệt y

............, ngày.......
tháng....... năm ........

Kế toán trưởng Giám
đố c
T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng
tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ
tên và đóng dấu)
PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:..........
ngày.....tháng.........năm..............

-
....................................................................................................................................
................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản