Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: donna230882

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng MẪU SỐ C23 - H (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính)

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

 

  1. MẪU SỐ C23 - H TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính) __________________ _____________ GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ……. Tháng ……. Năm 20 ….. Số : ………….. Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Tôi tên là : ………..……………………………………………………….. Bộ phận (hoặc địa chỉ) : …………………………………………………………………. Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………….. đồng Viết bằng chữ : …………………………………………………………………. Lý do tạm ứng : …………………………………………………………………. Thời hạn thanh toán : …………………………………………………………………. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN ỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) UBND TỈNH AN GIANG MẪU SỐ C23 - H TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính) __________________ _____________ GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ……. Tháng ……. Năm 200 ….. Số : ………….. Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG Tôi tên là : ………..……………………………………………………….. Bộ phận (hoặc địa chỉ) : …………………………………………………………………. Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………….. đồng Viết bằng chữ : …………………………………………………………………. Lý do tạm ứng : …………………………………………………………………. Thời hạn thanh toán : …………………………………………………………………. Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN NGƯỜi ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản