Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chia sẻ: huong_phongyte

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Cöa hµng kim khÝ m¹nh hïng MÉu sè: 03-TT

GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng l¬ng
Hµ §«ng,
ngµy….th¸ng….n¨m20…..
Tªn T«i lµ:..................................................................................................
Chøc vô: .......................................................................................................
§Ò nghÞ cho t«i xin t¹m øng l¬ng th¸ng : ...................................................
Sè tiÒn ( b»ng sè) : .........................................................................................
(B»ng ch÷): .....................................................................................................
............................................................................................................................Ngêi duyÖt chi Thñ Quü ( / / ) Ngêi xin t¹m øng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản