Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chia sẻ: Dao Thi Thu Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.133
lượt xem
110
download

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

  1. Cöa hµng kim khÝ m¹nh hïng MÉu sè: 03-TT GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng l¬ng Hµ §«ng, ngµy….th¸ng….n¨m20….. Tªn T«i lµ:.................................................................................................. Chøc vô: ....................................................................................................... §Ò nghÞ cho t«i xin t¹m øng l¬ng th¸ng : ................................................... Sè tiÒn ( b»ng sè) : ......................................................................................... (B»ng ch÷): ..................................................................................................... ............................................................................................................................ Ngêi duyÖt chi Thñ Quü ( / / ) Ngêi xin t¹m øng
Đồng bộ tài khoản