Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
945
lượt xem
105
download

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương
Nội dung Text

  1. Cöa hµng kim khÝ m¹nh hïng MÉu sè: 03-TT GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng l¬ng Hµ §«ng, ngµy….th¸ng….n¨m20….. Tªn T«i lµ:.................................................................................................. Chøc vô: ....................................................................................................... §Ò nghÞ cho t«i xin t¹m øng l¬ng th¸ng : ................................................... Sè tiÒn ( b»ng sè) : ......................................................................................... (B»ng ch÷): ..................................................................................................... ............................................................................................................................ Ngêi duyÖt chi Thñ Quü ( / / ) Ngêi xin t¹m øng

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản