Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chia sẻ: huong_phongyte

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

 

  1. Cöa hµng kim khÝ m¹nh hïng MÉu sè: 03-TT GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng l¬ng Hµ §«ng, ngµy….th¸ng….n¨m20….. Tªn T«i lµ:.................................................................................................. Chøc vô: ....................................................................................................... §Ò nghÞ cho t«i xin t¹m øng l¬ng th¸ng : ................................................... Sè tiÒn ( b»ng sè) : ......................................................................................... (B»ng ch÷): ..................................................................................................... ............................................................................................................................ Ngêi duyÖt chi Thñ Quü ( / / ) Ngêi xin t¹m øng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản